Avatar, Chi tiết về thu nhập cây lúa và cây hướng dương

Avatar, Chi tiết về thu nhập cây lúa và cây hướng dương

29 Tháng 6 Năm 2014

Avatar, Chi tiết về thu nhập cây lúa và cây hướng dương Áp dụng cho nick 48 ô đất 10 gà, cá không tính nhé.

Avatar, Chi tiết về thu nhập cây lúa và cây hướng dương

Áp dụng cho nick 48 ô đất 10 gà, cá không tính nhé.
-1hd (hướng dương)= 3đ.
-1 ô đất trồng hướng dương= 567đ= 189hd.
-48 ô đất trong 1 vụ= 27216đ= 9072hd.
-2 ngày thu được= 108.864đ= 36288hd.
-1 lần nấu hết= 756hd= 2268đ= 4ô đất.
-lãi 1 lần nấu= 8640đ.
mỗi giờ lãi: 2880đ.
-2 ngày nấu hết= 36288đ= 12096hd.
-2 ngày còn dư số hd= 72576đ= 24192hd.
-2 ngày nấu lãi= 138240đ.
-thu nhập từ gà 2 ngày= 48000đ.
-tổng số thu nhập đc 2 ngày từ hd= 72576(số hd k nấu hết) 138240(tiền lãi từ nấu ăn) 48000(trứng gà) 36288(tiền hd dùng để nấu)= 295.104đ.

-1l (lúa)= 3đ.
-1 ô đất trồng lúa= 720l= 2160đ.
-48 ô đất (2 ngày)= 34560l= 103680đ.
-1qt (qủa trứng)= 3đ.
12qt= 360đ
-2 ngày thu nhập từ qt= 1600qt= 48000đ.
-2 ngày nấu ct (cơm trứng) hết= 69120l (thiếu 34560l).
-1 lần nấu ct hết= 1440l 12qt= 4680đ.
-Mỗi giờ lãi= 3360đ.
2 ngày nấu lãi= 80640đ.
-Số trứng còn= 1312qt= 39360xu.
-Tổng thu nhập 2 ngày từ cây lúa= 80640đ (tiền lãi nấu ăn) 39360đ (số trứng còn) 112320đ (số tiền gốc nấu ăn)= 232.320đ.

Tất cả chỉ là lý thuyết để ae tham khảo thôi nhé.

 

Từ khóa: thu thuat avatar, ...
Về trang chủ Về đầu trang
kfv.mobi
...